دسته بندی ها :

فال تاروت

فال تاروت با معنی

برای انجام فال تاروت و مشاهده کارت ها و همچنین مشاهده معنی و تفسیر کارت حتما باید تمرکز کنید .
هر گونه احاس باید مورد توجه قرا گیرد در فال تاروت به هنگام حرکت دادن موس اگر احساس کردید موس کند شده یا صدا یا نوری در ذهن شما پدید می آید حتما آن کارت را انتخاب کنید
از تکرار فال پرهیز کنید .
نیت در این فال بسیار مهم هست حتما در جایی ساکت این فال را انجام دهید .

7
تاروت

انتخاب کنید

18
تاروت

انتخاب کنید

6
تاروت

انتخاب کنید

30
تاروت

انتخاب کنید

1
تاروت

انتخاب کنید

15
تاروت

انتخاب کنید

31
تاروت

انتخاب کنید

3
تاروت

انتخاب کنید

4
تاروت

انتخاب کنید

12
تاروت

انتخاب کنید

14
تاروت

انتخاب کنید

26
تاروت

انتخاب کنید

29
تاروت

انتخاب کنید

9
تاروت

انتخاب کنید

10
تاروت

انتخاب کنید

17
تاروت

انتخاب کنید

19
تاروت

انتخاب کنید

22
تاروت

انتخاب کنید

16
تاروت

انتخاب کنید

25
تاروت

انتخاب کنید

20
تاروت

انتخاب کنید

32
تاروت

انتخاب کنید

21
تاروت

انتخاب کنید

34
تاروت

انتخاب کنید

23
تاروت

انتخاب کنید

5
تاروت

انتخاب کنید

27
تاروت

انتخاب کنید

35
تاروت

انتخاب کنید

36
تاروت

انتخاب کنید

13
تاروت

انتخاب کنید

8
تاروت

انتخاب کنید

2
تاروت

انتخاب کنید

11
تاروت

انتخاب کنید

28
تاروت

انتخاب کنید

33
تاروت

انتخاب کنید

24
تاروت

انتخاب کنید