دسته بندی ها :
2 10
باکتریهای بی هوازی
عفونت های بی هوازی: میکروب های بی هوازی در خاک و نیز به طور طبیعی دربدن حیوانات و انسان ساکن هستند باکتریهای بی هوازی
بازدید : 195 نفر

عفونت های بی هوازی:

میکروب های بی هوازی در خاک و نیز به طور طبیعی دربدن حیوانات و انسان ساکن هستند.میکروبهای بی هوازی بطور نسبی و یا کامل در مقابل وجود اکسیژن قابلیت تحمل ندارند.عده زیادی از آنها را بی هوازی اختیاری می گویند زیرا قادرند در حضور اکسیژن زنده بمانند ولی اگر فشار اکسیژن کاهش یابد بهتر رشد می کنند Facultative anaerobes.

عده ای از آنها بی هوازی اجباری هستند و توان زنده ماندن در جایی که اکسیژن باشد را ندارند    obligate anaerobes.

عفونتهای بی هوازی بطور شایع در مجاورت سطوح مخاطی و به صورت عفونتهای مختلط بامیکروب های هوازی هستند.محیط مطلوب رشد آنها جایی میباشد که اکسیژن کم باشد مانند نواحی تروماتیزه ونواحی ای که خونرسانی نداشته باشد مانند crush injury.

تشکیل آبسه توسط آنها روزها تا هفته ها زمان می برد و مخلوطی از هوازی و بی هوازی می باشد مانند آبسه های آپاندیسی , پری رکتال , پری تونسیلر , رتروفارنژیال , پارافارنژیال , ریه , دندان و گوش میانی . از این مکانها عفونت میتواند به کبد , مغزوریه ها انتشار یابد.درمغز ایجاد آبسه مغزی و آمپیم ساب دورال می کنند که اکثر در اثر انتشار عفونت از سینوسها یا گوش میانی یا ریه است.

در دستگاه تنفسی عامل سینوزیت مزمن , اتیت میانی مزمن , عفونتهای اطراف لوزه و آبسه رتروفارنژیال هستند.آنژین ونسان یک عفونت نکروزان حاد لثه ها و کف دهان است و با درد , تنفس بدبو و ایجاد پسودومامبران مشخص میشود.

آنژین لودوویگ سلولیت خطرناک ناحیه زیرزبان وتحت فکی میباشد که به سرعت به گردن منتشر شده و باعث انسداد راه های هوائی میشود.بیماری پریودنتال بی هوازی در افرادی که بهداشت دهانشان خوب نیست و در کسانی که داروهایی می گیرند که باعث هیپرتروفی لثه میشود ایجاد میشود.

سندرمlemierre  عفونت چرکی ناحیه طرفی حلق همراه با ترومبوفلبیت سپتیک وریدهای وداج که باعث ایجاد آمبولی سپتیک در ریه و یا CNS میشود و ا زنظر بالینی با درد , تریسموس , دیسفاژی و توکسی سیتی شدید همراه است .شایعترین عامل آن fusobacterium  necrophorum  و اکثر پلی میکروبیال است.

بچه هایی که اختلالات بلع دارند دچارعفونتهایی مانند آبسه ریه , آمپیم  وپنومونی در اثر بی هوازی ها میشوند.

عفونتهای دستگاه تناسلی زنان اکثرا حاوی بی هوازی ها است.بیماری التهابی لگن وآبسه توبواوارین در اثر مخلوط هوازی ها و بی هوازی هاست.

رشد بیش از حد بی هوازی ها میتواند ایجاد واژینیت کند. بی هوازیها میتوانند باعث کوریوآمنیونیت وزایمان زودرس وباکتریمی در نوزاد بشوند.

گازگرفتگی توسط حیوان ویا انسان باعث ورود میکروبهای فلوردهان و پوست به نسج زیر جلدی میشود.فلوردهان حاوی بی هوازی هاست ولی عفونت های هوازی با ویرولانس بالا عامل بیشترین عفونت های کلینیکی هستند.

میونکروزکلستریدیال یا گانگرن گازی عفونت سریع پیشرونده ای میباشد که عامل آن کلستریدیوم پرفرنجنس است.

درمان عفونت های بی هوازی نیاز به درناژ کافی محل عفونت دارد.تعدادی از بی هوازی های دهانی به پنی سیلین حساسند ولی تعداد زیادی از آنها بتالاکتاماز تولید می کنند.

کلستریدیوم ها با ایجاد عفونت یا ایجاد توکسین باعث بیماری میشوند.معروفترین انها کلستریدیوم پرفرنجنس , کلستریدیوم دیفیسیل , کلستریدیوم بوتولینوم , کلستریدیوم سپتیکوم , کلستریدیوم تتانی هستند.

کلستریدیوم پرفرنجنس عامل اصلی میونکروز یا گانگرن گازی میباشد که عفونت سریع پیش رونده نسج نرم است.

 کلستریدیوم سپتیکوم دلیل گانگرن گازی سریعا کشنده است.بیمار دردی دارد که بیشتر از ظاهر زخمی که دارد می باشد .ادم وتورم و میونکروز و کرپیتاسیون در لمس بافت نرم مبتلا مشاهده میشود .ترشح سروسانگینو خارج شده از زخم در رنگ آمیزی گرم باسیل های گرم مثبت دارد.باید سریعا زخم را دبریدمان کرد و نسوج نکروتیک را برداشت و پنی سیلین با دوز 250000واحدبه ازای هر کیلوگرم وزن در 24ساعت یا کلیندامایسین 25-40 میلی گرم به ازای هرکیلو وزن در 24ساعت منقسم به هر 6-8 ساعت IV فورا شروع کرد .پیش آگهی بیماری علی رغم درمان زودرس خوب نیست.

 


نوشته های مشابه : باکتریهای بی هوازی
تاریخ ارسال : 1396/04/20  15:29:01