دسته بندی ها :

معرفی وسایل آزمایشگاه شیمی


بوته چینی (کروزه چینی): بوته آزمایشگاهی ظرف مخروطی (مخروط ناقص) شبیه انگشتانه میباشد که لیه های آن کاملاً صاف و جداره های داخلی و خارجی آن صاف و صیقلی است - معرفی وسایل آزمایشگاه شیمی ساعت آزمایشگاه
1